دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی مواد
معرفی

مشخصات فردی

نام : امین   خوشنویسان

پست الکترونیکی : a.khoshnevisan@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

نوع همکاری : تمام وقت

امین خوشنویسان

محل خدمت:   دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استادیار

^